Handelsbetingelser

1
friliv tours ApS


VILKÅR OG BETINGELSER
For at få det maksimale udbytte af din rejse vil dine oplevelser forbedres, hvis du udviser positiv
nysgerrighed og aktiv deltagelse.

På grund af karakteren af turene, er kundens reservation accepteret med forståelse af de mulige risici, der er er forbundet med at færdes i naturen og med de aktiviteter og rejseformer, der gør sig gældende på turene.

Vi anbefaler, at du tager dig tid til at læse de betingelser, hvorunder friliv tous ApS opererer og formidler sin service, som din rejseformidler.

Din betaling af depositum bekræfter accept af disse vilkår og betingelser.

A. GENERELT
1.0 TRANSPORT

På nogle af rejserne kan der forekommer særlige transportformer, såsom snescootere, kano og kajakker eller lignende.

De fartøjer friliv tours benytter, er designet til at modstå det barske terræn, du lejlighedsvist vil opleve under din rejse. 


2.0 Teamleader
Hvis din rejsegruppe er på over fem (5) personer, anbefaler friliv tours, at I sammen udpeger en enkelt
person, der vil agere teamleder for gruppen. På den måde er der skabt grundlag for effektiv kommunikation i de krav og ønsker, I som gruppe stiller til os, mens I er på tur. For at undgå misforståelser henleder vi opmærksomheden på, at vores rejseledere og chauffører udelukkende vil agere på og handle efter de oplysninger, de modtager fra GruppensTeamleder.


3.0 Diæt
Det skal bemærkes, at friliv tours ikke kan holdes ansvarlig for specielle diæter / kostvaner med mindre
dette udtrykkeligt fremgår af din reservation / rejsedokument. friliv tours vil være ansvarlig for måltider
/ spisetider i henhold til det program, der er aftalt imellem parterne.


4.0 Bagage
friliv tours anbefaler, at bagage per person begrænses til et minimum. Undgå unødig bagage. På udvalgte ture er max. grænse fastsat til 20 kg bagage per person, ligesom ’blød’ rejsetaske anbefales.

B AFTALE

5.0 Indgåelse

En aftale om køb af en pakkerejse mellem kunden og friliv tours er indgået og bindende for begge parter, når kunden har indbetalt depositum, som anført under pkt. 6.1.
I forbindelse med aftalens indgåelse fremsendes en faktura til kunden med angivelse rejsens
pris og betalingsbetingelser, herunder det beløb der skal betales i depositum, som anført under pkt. 6.1.

5.1 Rejsedokumenter
Fremsendelse af rejsedokumenter samt anden korrespondance mellem kunden og friliv tours, herunder ændringer i pakkerejsen, foregår på den af kunden oplyste postadresse eller e-mailadresse. Kunden er desuden forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at friliv tours kan kontakte kunden både før og under rejsen.
Hvis kunden ikke modtager rejsedokumenterne senest fjorten (14) dage før afrejse skal kunden straks kontakte friliv tours. Såfremt kunden har opgivet en e-mailadresse, skal kunden forinden tjekke spam-filtret.
Kunden har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og straks reagere over for friliv tours, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte. 

C PRIS OG BETALING

6.0 Pris
Rejsens pris er en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer, at den omfatter samtlige de i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter, gebyrer og/eller tillæg mv.
På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen.
Hvis intet andet er anført, er rejsens pris pr. person baseret på indkvartering i delt hytte/værelse m.v. Benyttes indkvartering alene af én person vil dette oftest medføre opkrævning af tillæg for enkeltværelse, uanset om dette sker efter aftalens indgåelse eller sker som konsekvens af en efterfølgende uforudset hændelse, herunder en medrejsendes sygdom.
Afregnes en del af pakkerejsens pris i anden valuta end DKK, vil dette beløb eller dets andel af den samlede pris fremgå af fakturaen. Udenlandske valutaer, der anvendes til beregning af pakkerejsens pris, vil fremgå af fakturaen, med angivelse af valutabetegnelse, kursen for denne samt den datoen for den fastsatte kurs.

6.1 Depositum
Ved aftalens indgåelse, som anført under pkt. 5.0 og pkt. 5.1 indbetaler kunden et depositum, svarerende til minimum 20% af rejsens pris.
Depositum skal indbetales og være til disposition senest fire dage efter fakturadato og indbetales:

A. Indbetalt i Jutlander Bank, Reg. No. 9809 – kontonr.:

B Ved at friliv tours hæver beløbet fra kundens konto i forbindelse med køb af depositum på hjemmesiden.
Visse typer af rejser kan have andre betalingsbetingelser, hvilket vil blive oplyst før tilmelding.

6.2 Restbeløb
Med mindre andet er skriftligt aftalt imellem parterne skal restbeløbet være indbetalt og registreret på den af friliv tours ApS angivne konto i Jutlander Bank senest tredive (30) dage før afrejse.
Såfremt fristen for indbetaling af hhv. depositum og restbeløb ikke er overholdt som anført, bortfalder nærværende aftale.
Bestilles rejsen senere end 30 dage før afrejse indbetales det fulde beløb på den af friliv tours ApS angivne konto i Jutlander Bank


D. PRODUKTET

7.0 Forsikring
7.1 Rejseforsikring
friliv tours ApS anbefaler at du altid har en gyldig rejseforsikring, som dækker sygdom, medicinsk behandling, hospitalsophold og hjemtransport, hvis dette skulle være påkrævet. Vær opmærksom på, hvornår det gule og blå sygesikringskort dækker. 


friliv tours ApS kan ikke holdes dækningsansvarlig i tilfælde af, at der ikke er tegnet forsikring, som anført.
Det vil af rejsedokumentet fremgå hvorvidt din rejse er bestilt inklusiv / eksklusiv rejseforsikring.

7.2 Afbestillings Forsikring.
Vi anbefaler, at du køber en afbestillingsforsikring, som dækker de omkostninger, der måtte opstå ved annullering af rejsearrangementet, som følge af akut opstået sygdom. Priser og nærmere regler for forsikringen kan fås ved henvendelse til friliv tours ApS

E. KUNDENS GENERELLE PLIGTER

8.0 Pas & Visum
8.1 Oplysninger om deltagere
Det er kundens ansvar at sørge for at friliv tours ApS har modtaget oplysninger om alle navne, som de
fremgår af passet. Er forkerte eller mangelfulde navne oplyst ved reservationen, vil det ofte ikke være muligt at ændre dette. I visse tilfælde må reservationen annulleres og en ny foretages, hvorfor den oprindelige pris ikke kan garanteres.
Forkerte oplyste navne kan også give problemer ved check in i lufthavnen.
friliv tours ApS beregner sig et gebyr på Kr. 300,- / person i tilfælde af, at ændring er påkrævet iht. gældende regler og under forudsætning af, at dette er muligt hos vore leverandører.
Ligeledes vil kunden være ansvarlig for betaling af de gebyrer, som flyselskaber eller andre transport-muligheder beregner sig ved evt. ændring af billet, efter at denne er udstedt.


Annullering af flybilletter vil være på de vilkår og betingelser, der er gældende for den udstedte flybillet og som anført af luftfartselskaberne.


8.2 Oplysninger om pas, visum og vaccinationer
Kunden skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum seks måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa og bevis for påkrævede vaccinationer. (Se afsnit om vaccinationer)
friliv tours ApS oplyser ved indgåelse af aftalen kunden om pas og visumkrav samt de øvrige nødvendige dokumenter og forhold for rejsens gennemførelse. For visse lande gælder der særlige regler for ind- og udrejse. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af aftalen. Kunden kan kontakte friliv tours ApS for yderligere information om disse regler.
friliv tours ApS’ oplysninger om pas og visumkrav til kunden tager udgangspunkt i reglerne for danske
statsborgere.
Har kunden ikke dansk pas eller har denne dobbelt statsborgerskab, skal kunden gøre friliv tours ApS
opmærksom herpå, således at kunden kan få den korrekte rådgivning og vejledning, herunder henvisning til de relevante myndigheder. Se i denne sammenhæng blandt andet www.um.dk og www.ssi.dk.
I visse lande er der krav om forskellige former for gyldig vaccination. Sådanne krav skal dokumenteres ved fremvisning af International Gult Vaccinationskort.
Information i relation til ovennævnte kan indhentes hos friliv tours ApS.


9.0 Deltagerantal
Såfremt rejsens gennemførelse betinges af et minimum antal deltagere, vil dette fremgå af bureauets udbudsmateriale.
Hvis det nødvendige antal deltagere ikke opnås, kan friliv tours ApS ansvarsfrit aflyse rejsen. Kunden får i sådanne tilfælde alle indbetalte beløb refunderet.


10.0 Navne på rejsedokumenter
Kunden er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af dennes rejsedokumenter og bookinger, er identiske med det fulde navn, der fremgår af kundens pas. Bliver kunden opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal kunden straks meddele dette til friliv tours ApS, som vil forsøge at korrigere fejlen. Beror uoverensstemmelsen på kundens forhold, vil udgifter forbundet hermed afholdes af denne. Hvis ændringer ikke er muligt, kan kunden ikke holde friliv tours ApS ansvarligt. (Se pkt. 8.0).

11.0 Rettidigt fremmøde
Såfremt flybilletter er en del af pakkerejsen, skal disse benyttes i den korrekte rækkefølge. Hvis kunden ikke anvender flybilletterne i den korrekte rækkefølge, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger.
Kunden kan derfor ikke kun anvende enkelte strækninger af en flyrejse. F.eks. kan kunden ikke kun benytte sig af en hjemrejse.

Kunden skal have afsluttet et eventuelt check in i overensstemmelse med de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste tidspunkter og steder for seneste check in på ud- og hjemrejsen. Kunden er ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i check in-køen, hvis kunden må forudse, at denne ikke kan nå at have afsluttet check in inden for de oplyste tidspunkter.
Kunden skal holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter ved i god tid inden hjemrejse at orientere sig om, hvorvidt der er blevet foretaget eller annonceret ændringer af det hjemrejsetidspunkt, der er angivet i rejsedokumenterne.
Meddelelse om sådanne ændringer vil blive oplyst kunden individuelt eller ved opslag på et på forhånd aftalt sted af enten friliv tours, repræsentanter for denne eller selskabets underleverandører.
Kunden skal løbende holde sig opdateret om afgangssteder og –tider for de inkluderede transportmidler. Dette kan f.eks. ske ved straks efter ankomst til en lufthavn at holde øje med oversigtsskærme og kontakte lufthavnspersonalet ved tvivl om, hvilke terminaler eller gates flyet afgår fra. Terminal- og gateændringer sker ofte og er uden for rejsebureauets kontrol.


12.0 Ordensbestemmelser
Kunden skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens
underleverandører som f.eks. hoteller, lufthavne, transportmidler etc.
Kunden skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at kunden af bureauet eller dennes repræsentanter bortvises fra den videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er kunden ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. Kunden er i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af pakkerejsens pris.


13.0 Manglende efterlevelse
Overholder kunden ikke kravene til pas, visa eller vaccinationer, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf, reglerne om rettidig fremmøde samt ordensbestemmelserne, kan kunden ikke gøre krav gældende hverken mod friliv tours ApS eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af kundens generelle pligter medfører.


F. ÆNDRINGER AF DEN INDGÅEDE AFTALE
14.0 Afbestilling
Ved afbestilling af din rejse 90 dage inden rejsen påbegyndes refunderes det aftalte fakturabeløb, hvis dette er indbetalt - dog minus beløbet, der er betalt som depositum, se hertil pkt. 6.1.
Ved afbestilling imellem 89 og 61 dage før rejsen påbegyndes refunderes 50 % af det aftalte fakturabeløb – dog minus beløbet, der er betalt i depositum, se hertil pkt. 6.1
Ved afbestilling 60 dage før rejsens påbegyndelse mistes hele det indbetalte beløb.
Visse typer af rejser og rejseydelser kan være behæftet med strengere annulleringsregler, som vil blive oplyst før rejsen bekræftes.

Kunden kan vederlagsfrit afbestille en pakkerejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette, forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige og smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder. For at kunden kan afbestille vederlagsfrit skal den begivenhed, der berettiger til afbestilling, være fastslået eller dokumenteret på en tilstrækkelig objektiv måde, f.eks. af Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv.
Den ansvarsfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt. Kan kunden ikke afbestille vederlagsfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler, se ovenfor.

15.1 Overdragelse af pakkerejsen
Kunden kan overdrage rejsen til en anden person mod et gebyr på DKK 300,-. Meddelelse om overdragelse skal ske til friliv tours ApS senest 60 dage inden rejsens påbegyndelse. Meddelelse efter dette tidspunkt medfører, at kunden mister retten til at overdrage pakkerejsen.
Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af bureauet, ved aftalens  indgåelse, anførte nødvendige betingelser og krav for gennem-førelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav.
Adgangen til at overdrage pakkerejsen kan helt eller delvist begrænses af friliv tours ApS, såfremt
overdragelsen ikke er mulig som følge af underleverandørens vilkår. Begrænsninger i overdragelsesadgangen vil altid fremgå tydeligt af kundens rejsedokumenter. I den forbindelse henledes kundens opmærksomhed på, at langt de fleste flybilletter, der indgår i pakkerejser, ikke kan ændres eller refunderes, når de først er bestilt (”non refundable”-billetter).
Det vil fremgå af kundens rejsedokumenter, hvis flybilletten ikke kan ændres eller refunderes. Indeholder pakkerejsen en sådan type flybillet, vil prisen for flybilletten gå tabt, såfremt en rejse ønskes ændret efter bestilling.
Kunden og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle restbeløb og  omkostninger som følge af overdragelsen.


15.2 Generelt om afbestilling / ændring
Alle annulleringer / afbestillinger / ændringer skal fremsendes skriftligt til friliv tours ApS og modtagelse heraf skal bekræftes skriftligt af friliv tours ApS.


16.0 Prisændringer
friliv tours ApS forbeholder sig ret til at foretage ændring i prisen på en pakkerejse, såfremt dette sker mere end 20 dage før afrejsen og kun hvis stigningen skyldes ændringer i brændstofpriser, flyskatter og valutakurser.

Kunden vil modtage meddelelse om prisforhøjelser og prisnedsættelser snarest muligt, efter dette er blevet kendt. Prisen kan max. forhøjes med 10 % af pakkerejsens pris og senest 20 dage før afrejse.
Disse regler følger lov om pakkerejser.


G. MANGLER OG REKLAMATIONER

Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse - undervejs eller på rejsemålet - skal kunden straks efter konstateringen reklamere over manglen til friliv tours, eventuelt bureauets repræsentant på rejsemålet eller til den underleverandør, som manglen angår. Hvis friliv tours ApS’ repræsentant eller underleverandør ikke kan eller vil afhjælpe eller ikke efter kundens opfattelse afhjælper tilfredsstillende, skal kunden reklamere direkte over for friliv tours.
Kunden skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret af friliv tours' medarbejdere og/eller underleverandører på stedet – f.eks. gennem en notits i en hotelbog eller i anden skriftlig form. Herudover bør kunden sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen.
Undlader kunden at reklamere som beskrevet ovenfor, mistes retten til efterfølgende at påberåbe manglen og rette krav mod bureauet.

17.0 friliv tours ApS, ansvar

Alle oplysninger om rejseoplevelsen, datoer, ruter og detaljer i rejseplanen er givet i god tro og på grundlag af de oplysninger, som er tilgængelige for os på det tidspunkt, hvor aftalen indgås.
Hvis friliv tours ApS må aflyse rejsen eller ikke kan gennemføre rejsen som aftalt, informeres kunden hurtigst muligt herom samt oplyses om dennes rettigheder.
Hvis ændringer i aftalen er væsentlige, eller hvis rejsen aflyses uden at dette skyldes kundens forhold, har kunden følgende rettigheder:
- kunden kan hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er indbetalt i henhold til aftalen, eller
- kunden kan deltage i en anden pakkerejse efter eget valg, såfremt friliv tours ApS uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette.


Kunden skal underrette friliv tours ApS om sit valg inden rimelig tid efter, at meddelelse om ændringerne er modtaget af kunden. Vælger kunden at deltage i en pakkerejse af højere værdi, skal kunden betale prisforskellen. Har pakkerejsen en ringere værdi end den oprindeligt bestilte, skal friliv tours ApS derimod tilbagebetale kunden prisforskellen.
friliv tours ApS’ ansvar er begrænset til det erstatningsansvar, vore leverandører har i henhold til gældende konventioner og forordninger, herunder Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartloven.

H JURA

18.1 Reklamationer efter rejsens afslutning:
Krav om erstatning, forholdsmæssigt afslag i rejsens pris (kompensation) eller ulempe-godtgørelse - som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af selskabet - skal inden for en periode på fire (4) uger efter rejsens afslutning fremsættes over for friliv tours ApS. I modsat fald mister kunden retten til at gøre krav mod bureauet gældende.


18.2 Værneting og lovvalg:
Kan enighed om et erstatningskrav og/eller –beløb ikke opnås ved klage til friliv tours ApS, kan kunden indbringe klagen for Pakkerejseankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte. 
Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejseankenævnet, skal henvises til de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret.
NMC og PDA/2021/05/19